Premio Goya por ¡Ay, Carmela! (1991)

Premio Goya

1991: Premio Goya por ¡Ay, Carmela!